การยอมรับความสามารถในการทดสอบ (A recognition of testing competence)

[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” kswr_row_top_decor_enabled=”false” kswr_row_bottom_decor_enabled=”false”][vc_column][kswr_dropcaps drpcp_letter_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” drpcp_content_fstyle=”font-family:Default;font-weight:inherit;” drpcp_content_color=”#333333″ drpcp_letter_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(48, 97, 201, 1)“,“color2“:“#67b8c0“,“direction“:“to bottom right“}” drpcp_letter_bgsize=”58″ drpcp_letter_br_radius=”0″ drpcp_letter_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#ffffff“,“color2“:“#fff“,“direction“:“to left“}” drpcp_letter=”A” drpcp_letter_font_def=”0″ drpcp_content=”หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการจำนวนมากจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง รวมทั้งข้อมูลเพื่อการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทดสอบ นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองให้กับลูกค้าเป้าหมาย

โดยข้อตกลงระหว่างประเทศ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยอมรับระหว่าง ประเทศ ซึ่งทำ ให้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับโดยทันทีมากขึ้นในตลาดต่างประเทศ การยอม รับนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายสำ หรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ใช้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือวัสดุจากห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรอง เนื่องจากได้ลดหรือยกเว้นความต้องการทดสอบซํ้าในอีกประเทศหนึ่ง” drpcp_content_font_def=”0″ drpcp_content_fsize=”font-size:15px;” drpcp_letter_style_def=”0″ drpcp_letter_margins=”margin-top:5px;margin-bottom:0px;margin-left:6px;margin-right:13px;” drpcp_letter_br_advanced=”0″ drpcp_letter_br_normal=”{“borderwidth“:“2px“,“bordercolor1“:“rgba(49, 98, 204, 1)“,“borderstyle“:“solid“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“#67b8c0“}” drpcp_letter_fsize=”font-size:27px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” kswr_row_top_decor_enabled=”false” kswr_row_bottom_decor_enabled=”false” css=”.vc_custom_1513241005145{padding-top: 10px !important;}”][vc_column][vc_column_text]เกณฑ์เป้าหมายการปฏิบัติงาน (A benchmark for performance)

การรับรองห้องปฏิบัติการให้ประโยชน์แก่ห้องปฏิบัติการโดยช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถ พิจารณาตนเองว่าได้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมหรือไม่ และยังเป็นเกณฑ์ เป้าหมาย (benchmark) ในการรักษาขีดความสามารถ ห้องปฏิบัติการจำนวนมากทำ งานอย่างโดดเดี่ยวจาก ห้องปฏิบัติการอื่นและแทบจะไม่เคยถูกประเมินทางวิชาการอย่างเป็นอิสระในฐานะตัววัดผลการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินเป็นประจำ โดยหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นการตรวจสอบทุกด้านของการทำ งานที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ประเด็นเพื่อการปรับปรุงการทำงานจะถูกชี้และอภิปราย และมีการจัดทำ รายงานโดยละเอียดเมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมินในแต่ละครั้ง หากจำเป็น การ ปฏิบัติการแก้ไขจะถูกเฝ้าระวังโดยหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการ ดังนั้นห้องปฏิบัติการสามารถมั่นใจว่าได้ ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

เพิ่มเติมจากบริการทดสอบและสอบเทียบเชิงพาณิชย์องค์กรที่ทำการผลิตอาจใช้การรับรอง ห้องปฏิบัติการเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนโดยห้องปฏิบัติการภายใน (inhouse laboratory) ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง

ทางเลือกระหว่างการรับรองห้องปฏิบัติการและการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001

การรับรองห้องปฏิบัติการใช้เกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตัดสินความ สามารถด้านวิชาการ ผู้ประเมินวิชาการจะตรวจประเมินปัจจัยทั้งหมดในห้องปฏิบัติการอย่างถี่ถ้วน ที่มีผล ต่อการผลิตข้อมูลการทดสอบ/สอบเทียบ เกณฑ์ประเมินจะเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่เรียกว่า ISO/IEC 17025 (ซึ่งก่อนหน้าใช้มาตรฐาน ISO/IEC Guide 25) ซึ่งใช้ประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ ทั่วโลกหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการใช้มาตรฐานเฉพาะในการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ ห้องปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึง ♦ ความสามารถทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ ♦ ความเหมาะสมและผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ ♦ ความสามารถในการสอบกลับได้ของการวัดและการสอบเทียบไปยังมาตรฐานระดับชาติ ♦ ความเหมาะสมของเครื่องมือทดสอบ การสอบเทียบ และการบำ รุงรักษา ♦ ภาวะแวดล้อมของการทดสอบ/สอบเทียบ ♦ การสุ่ม การจัดการและการขนส่งตัวอย่าง ♦ การประกันคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ/สอบเทียบ

โดยกระบวนการนี้ การรับรองห้องปฏิบัติการมุ่งให้หลักประกันแก่ห้องปฏิบัติการหรือลูกค้า ของห้องปฏิบัติการว่าข้อมูลการทดสอบ/สอบเทียบจากห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

มาตรฐาน ISO 9001 ได้มีการใช้อย่างกว้างขวางในองค์กรการผลิตและการบริการที่จะ ประเมินระบบการจัดการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ การรับรองระบบการบริหารคุณภาพของ องค์กรตามมาตรฐาน ISO 9001 มุ่งเน้นไปที่ความสามารถของระบบการจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน นี้ ถึงแม้ห้องปฏิบัติการจะได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 แต่การรับรองนี้มิได้ประเมินความ สามารถด้านวิชาการของห้องปฏิบัติการ

การยอมรับระหว่างประเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะมีหน่วยงานอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่รับผิดชอบในการให้การรับรอง ห้องปฏิบัติการในประเทศของตน หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็น พื้นฐานในการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบในประเทศของตน ทำ ให้เกิดการใช้มาตรฐาน เดียวกันในการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้วิธี ทดสอบและวิธีวัดที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำ ได้

ความเป็นเอกภาพของกระบวนการเดียวกันเช่นนี้ ทำ ให้ประเทศต่าง ๆ สามารถร่วมกันสร้าง ข้อตกลงระหว่างประเทศบนพื้นฐานการประเมินเพื่อการยอมรับร่วม และการยอมรับระบบการรับรอง ห้องปฏิบัติการซึ่งกันและกัน ซึ่งข้อตกลงระหว่างประเทศนี้เรียกว่า ข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ซึ่งทำ ให้ผลการทดสอบ/สอบเทียบได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ โดยข้อตกลงนี้ผู้ร่วมลงนามจะยอมรับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากเพื่อนสมาชิก โดยถือเสมือนว่า ห้องปฏิบัติการนั้นได้รับการรับรองจากตนเอง

ปัจจุบันกว่า 40 หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการได้ลงนามในการยอมรับร่วมเรียกว่า ILAC Mutual Recognition Arrangement และบัญชีรายชื่อหน่วยรับรองห้องปฏิบัติการที่เป็นสมาชิกสามารถค้นหา ได้ที่ www.ilac.org[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *