มาตรฐาน มอก.17025 คืออะไร? What ‘s ISO/IEC17025?

[vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” kswr_row_top_decor_enabled=”false” kswr_row_bottom_decor_enabled=”false”][vc_column][kswr_dropcaps drpcp_letter_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:500;” drpcp_content_fstyle=”font-family:Default;font-weight:inherit;” drpcp_content_color=”#333333″ drpcp_letter_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(48, 97, 201, 1)“,“color2“:“#67b8c0“,“direction“:“to bottom right“}” drpcp_letter_bgsize=”58″ drpcp_letter_br_radius=”0″ drpcp_letter_bgcolor=”{“type“:“color“,“color1“:“#ffffff“,“color2“:“#fff“,“direction“:“to left“}” drpcp_letter=”A” drpcp_letter_font_def=”0″ drpcp_content=”มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เป็น
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/
หรือสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและ
ข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถที่จะนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มี
การดำเนินกิจกรรมการทดสอบและหรือสอบเทียบ” drpcp_content_font_def=”0″ drpcp_content_fsize=”font-size:15px;” drpcp_letter_style_def=”0″ drpcp_letter_margins=”margin-top:5px;margin-bottom:0px;margin-left:6px;margin-right:13px;” drpcp_letter_br_advanced=”0″ drpcp_letter_br_normal=”{“borderwidth“:“2px“,“bordercolor1“:“rgba(49, 98, 204, 1)“,“borderstyle“:“solid“,“bordergradientdirection“:“none“,“bordercolor2“:“#67b8c0“}” drpcp_letter_fsize=”font-size:27px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row gradient_colors=”%5B%7B%7D%5D” kswr_row_top_decor_enabled=”false” kswr_row_bottom_decor_enabled=”false” css=”.vc_custom_1513241005145{padding-top: 10px !important;}”][vc_column][vc_column_text]มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 ที่กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ
มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้อง
ปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและ
สอบเทียบของหน่วยรับรอง
ใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้
บริการห้องปฏิบัติการหรือ องค์กรที่มีอำนาจตามกฏหมาย
ห้องปฏิบัติการทดสอบและหรือสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก.17025(ISO/IEC 17025) ถือว่าการดำเนินการด้านระบบ
คุณภาพในกิจกรรมการทดสอบ/สอบเทียบเป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000

กระบวนการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

กระบวนการให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง
ห้องปฏิบัติการของ สมอ. มีดังนี้
1. รับคำขอ
2. ตรวจสอบเบื้องต้นห้องปฏิบัติการ
3. ตรวจประเมินเอกสาร
4. ตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ
5. สรุปรายงานการตรวจประเมินนำเสนอคณะอนุกรรมการ (ตามสาขา)
พิจารณาให้การรับรอง
6. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
7. จัดทำใบรับรอง
8. เผยแพร่รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
9. ตรวจติดตามผลการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
10. ตรวจประเมินใหม่ทุก 3 ปี

ความสามารถห้องปฏิบัติการ

ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถหอ้ งปฏิบัติการ
การเตรียมการเพื่อขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
มี 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อกำหนด มอก.17025 และข้อกำหนดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 2 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำระบบคุณภาพของห้อง
ปฏิบัติการโดยผู้บริหาร
ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ และเฝ้าระวังระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 4 กำหนดนโยบายวางแผนสำหรับการจัดทำระบบคุณภาพ
ของห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก.17025
ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติตามระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
คุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด
ขั้นตอนที่ 7 แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน
ขั้นตอนที่ 8 ประชุมทบทวนการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ และ
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 9 ติดต่อหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการของ สมอ.

ประโยชน์ที่ ได้รับ

การนำมาตรฐาน มอก.17025 มาใช้และการได้รับการรับรองความสามารถ
ห้องปฏิบัติการให้ประโยชน์หลายประการ ดังนี้
1. เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
2. ทำให้เกิดความมั่นใจคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบ
หรือผลการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบหรือทดสอบ
3. ทำให้เกิดการยอมรับรายงานผลทดสอบและรายงานผลการสอบเทียบที่ออก
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก สมอ. ที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม
ประเทศสมาชิก APLAC และ ILAC ในความเทียบเท่าทางด้านความ
สามารถทางด้านวิชาการ
4. อำนวยประโยชน์และความสะดวกทางการค้าระดับประเทศและระดับระหว่าง
ประเทศ
5. ลดการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำ
จากประเทศคู่ค้า
6. ได้รับการยอมรับให้เป็นหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *